SOUHLAS SE ZPRAVOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS – se zpracováním osobních údajů“ a kliknutím na políčko „REGISTROVAT“

1. Zaškrtnutím pole „souhlas se zpracováním osobních údajů“ na webové stránce goopan.cz (GoopanPRAHA.CZ, GoopanSTREDNICECHY.CZ, GoopanJIZNICECHY.CZ, GoopanSUMAVA.CZ, GoopanPLZEN.CZ, GoopanZAPADNICECHY.CZ, GoopanSEVERNICECHY.CZ, GoopanVYCHODNICECHY.CZ, GoopanVYSOCINA.CZ, GoopanJIZNIMORAVA.CZ, GoopanSTREDNIMORAVA.CZ, GoopanSEVERNIMORAVA.CZ) a odesláním osobních údajů (jméno, příjmení, věk, adresa bydliště, telefonní číslo a elektronická adresa) kliknutím na políčko „registrovat“ dává uživatel souhlas ke zpracování jeho osobních údajů a k šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. Uživatel prohlašuje, že se seznámil s níže uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů a poučením. Uživatel souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu, v jakém je uvedl v registračním formuláři na webové stránce goopan.cz (GoopanPRAHA.CZ, GoopanSTREDNICECHY.CZ, GoopanJIZNICECHY.CZ, GoopanSUMAVA.CZ, GoopanPLZEN.CZ, GoopanZAPADNICECHY.CZ, GoopanSEVERNICECHY.CZ, GoopanVYCHODNICECHY.CZ, GoopanVYSOCINA.CZ, GoopanJIZNIMORAVA.CZ, GoopanSTREDNIMORAVA.CZ, GoopanSEVERNIMORAVA.CZ), byly zpracovávány společností GOOPAN BUILDING, s.r.o., Za Pazdernou 1498, 397 01 Písek, IČ: 03574555 za účelem nabízení obchodu a služeb, a to na dobu neurčitou do odvolání (nebo zániku) tohoto souhlasu.
2. Uživatel dále souhlasí s tím, aby jeho uvedené kontaktní údaje byly správcem osobních údajů předány dalším správcům osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb. Správce osobních údajů i další správci mohou uvedené údaje za uvedeným účelem zpracovávat až do odvolání (nebo zániku) tohoto souhlasu. Dalšími správci mohou být jiné společnosti, se kterými správce uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.
3. Uživatel souhlasí i s využitím jeho elektronické adresy a telefonního čísla pro potřeby šíření tzv. obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb.
4. Udělením svého souhlasu zároveň potvrzujete, že jste byl obeznámen se svým právem na přístup a kontrolu svých osobních údajů zpracovaných společností GOOPAN BUILDING, s.r.o.

Uživatel potvrzuje, že byl seznámen s právem na přístupu ke svým osobním údajům a na opravu osobních údajů, jakož i s dalšími právy uvedenými v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů:

1. poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat na korespondenční adrese GOOPAN BUILDING, s.r.o., Za Pazdernou 1498, 397 01 Písek, a to v celém rozsahu nebo jen částečně;
2. výše uvedený souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů trvá až do doby doručení písemného vyjádření nesouhlasu uživatele s tímto zpracováním správci osobních údajů,
3. správce osobních údajů se zavazuje uchovávat poskytnuté osobní údaje uživatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky;
4. osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty;
5. pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesně s ohledem na účel jejich zpracování, pak uživatel může:
a) požádat společnost o vysvětlení
b) požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů,
c) nevyhoví-li společnost, obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
6. došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

Pokračováním sledování tohoto webu, souhlasíte s použitím cookies. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít